Terjemahan Lirik Grzegorz Turnau – By³em W Nowym Jorku

Grzegorz Turnau | Judul Lagu: By³em W Nowym Jorku

By³em w Nowym Jorku.
Oleh & sup3; em w Nowym Jorku.
Tak, by³em w Nowym Jorku.
Tak, oleh & sup3; em w Nowym Jorku.
To naprawdê wielkie prze¿ycie.
Untuk tidur siang & ecirc; wielkie prze & iquest; ycie.
Po prostu polecieæ i byæ w Nowym Jorku.
Po prostu polecie & aelig; saya oleh & aelig; w Nowym Jorku.
Po prostu polecieæ i byæ.
Po prostu polecie & aelig; saya oleh & aelig ;.


Wiêc by³em w Nowym Jorku.
Wi & ecirc; c oleh & sup3; em w Nowym Jorku.
Siedzia³em w Nowym Jorku.
Siedzia & sup3; em w Nowym Jorku.
Taki jak jestem, to by³em i siedzia³em…
Taki jak jestem, oleh & sup3; em saya siedzia & sup3; em …
A potem siê zmêczy³em.
Potem si & ecirc; zm & ecirc; czy & sup3; em.
I sta³em w Nowym Jorku.
Saya sta & sup3; em w Nowym Jorku.
Sta³em w Nowym Jorku i widzia³em.
Sta & sup3; em w Nowym Jorku i widzia & sup3; em.


Mówili mi: pojedŸ.
M & oacute; wili mi: pojed & Yuml ;.
PojedŸ i zobacz.
Pojed & Yuml; saya zobacz
Musisz tam pojechaæ i zobaczyæ.
Musisz tam pojecha & aelig; saya zobaczy & aelig ;.
Mówili mi: pojedŸ.
M & oacute; wili mi: pojed & Yuml ;.
Tym bardziej, ¿e mo¿esz.
Tym bardziej, & iquest; e mo & iquest; esz.
To musi byæ wspania³e: Nowy Jork.
Untuk musi oleh & aelig; wspania & sup3; e: Nowy Jork.


Wiêc dobrze, powiedzia³em.
Wi & ecirc; c dobrze, powiedzia & sup3; em.
Pojadê i zobaczê.
Pojad & ecirc; saya zobacz & ecirc ;.
I opowiem wam jak by³o w Nowym Jorku.
Saya opowiem wam jak oleh & sup3; o w Nowym Jorku.
I by³em. Pojecha³em.
Saya oleh & sup3; em. Pojecha & sup3; em.
I by³em. I widzia³em.
Saya oleh & sup3; em. Saya widzia & sup3; em.
I sta³em, i siedzia³em w Nowym Jorku.
Aku juga, aku siedzia & sup3; em w Nowym Jorku.


A teraz mówiê: nie wiem.
Sebuah teraz m & oacute; wi & ecirc ;: nie wiem.
Nie powiem wam, bo nie wiem.
Nie powiem wam, bo nie wiem.
Nie wiem jak by³o w Nowym Jorku.
Nie wiem jak oleh & sup3; o w Nowym Jorku.
Lecz mówiê wam: pojedŸcie.
Lecz m & oacute; wi & ecirc; wam: pojed & Yuml; cie.
Postójcie. I posiedŸcie.
Posting & oacute; jcie. Aku menunjuk & Yuml; cie.
Bo nie warto nie byæ w Nowym Jorku.
Apa yang harus dilakukan oleh & aelig; w Nowym Jorku.

Terjemahan Lirik Lagu Grzegorz Turnau Lainnya